fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

wotx (substantive (noun))

lì'upam (IPA): wotʼ
'ìnglìsì: totality
whole
tsim: Frommer (3. April 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·wotx DU dual / dual numbers
pxe·wotx TRI trial / trial number
ay·wotx PL plural
fì·wotx DEM these {noun} (singular)
fay·wotx DEM PL these {noun plural}
tsa·wotx DEM that {noun} (singular)
tsay·wotx DEM PL those {noun] (plural)