fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

loi (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈlo.i
'ìnglìsì: egg
tsim: naviteri.org (30 Jun 2013)

hemlì'uviyä sìkenong

me·loi DU dual / dual numbers
pxe·loi TRI trial / trial number
ay·loi PL plural
fì·loi DEM these {noun} (singular)
fay·loi DEM PL these {noun plural}
tsa·loi DEM that {noun} (singular)
tsay·loi DEM PL those {noun] (plural)