fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

sänui (substantive (noun))

lì'upam (IPA): sæ.ˈnu.i
'ìnglìsì: failure (particular instance of failure)
tsim: naviteri.org (25 Apr 2013)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sänui DU dual / dual numbers
pxe·sänui TRI trial / trial number
ay·sänui PL plural
fì·sänui DEM these {noun} (singular)
fay·sänui DEM PL these {noun plural}
tsa·sänui DEM that {noun} (singular)
tsay·sänui DEM PL those {noun] (plural)