fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

sä'eoio (substantive (noun))

lì'upam (IPA): sæ.ˈʔɛ.o.i.o
'ìnglìsì: ceremony
ritual
rite
tsim: naviteri.org (25 Apr 2013)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sä'eoio DU dual / dual numbers
pxe·sä'eoio TRI trial / trial number
ay·sä'eoio PL plural
fì·sä'eoio DEM these {noun} (singular)
fay·sä'eoio DEM PL these {noun plural}
tsa·sä'eoio DEM that {noun} (singular)
tsay·sä'eoio DEM PL those {noun] (plural)