fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

sä'anla (substantive (noun))

lì'upam (IPA): sæ.ˈʔan.la
'ìnglìsì: yearning
tsim: naviteri.org (25 Jan 2013)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sä'anla DU dual / dual numbers
pxe·sä'anla TRI trial / trial number
ay·sä'anla PL plural
fì·sä'anla DEM these {noun} (singular)
fay·sä'anla DEM PL these {noun plural}
tsa·sä'anla DEM that {noun} (singular)
tsay·sä'anla DEM PL those {noun] (plural)