fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

ngä'än (verb, intransitiv)

lì'upam (IPA): ŋæ.ˈʔæn
'ìnglìsì: suffer (mentally)
suffer (emotionally)
be miserable
tsim: naviteri.org (28 Feb 2013)

hemlì'uviyä sìkenong

ng·am·ä'än PST simple past
ng·ìm·ä'än PST close past (just {verb}ed)
ng·ìy·ä'än FUT close future (will {verb} soon)
ng·ay·ä'än FUT future
ng·ol·ä'än PFV perfective (finished)
ng·er·ä'än IPFV imperfective (unfinished)
ng·iv·ä'än SJV subjunctive (possibility mode)
ngä'·ei·än LAUD amelioration (favorable connotation)
ngä'·äng·än PEJ pejorative (negative connotation)