fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

apxangrr (substantive (noun))

lì'upam (IPA): a.ˈpʼa.ŋrˌ
'ìnglìsì: delta tree
lit.: large root
Magelum triangulare
aysna'o: flora
tsim: forum.learnnavi.org (4 Jul 2010)

hemlì'uviyä sìkenong

me·apxangrr DU dual / dual numbers
pxe·apxangrr TRI trial / trial number
ay·apxangrr PL plural
fì·apxangrr DEM these {noun} (singular)
fay·apxangrr DEM PL these {noun plural}
tsa·pxangrr DEM that {noun} (singular)
tsay·apxangrr DEM PL those {noun] (plural)