fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

zir (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ziɾ
'ìnglìsì: feel
texture
tsim: 27 Nov 2012
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·zir DU dual / dual numbers
pxe·zir TRI trial / trial number
ay·zir PL plural
fì·zir DEM these {noun} (singular)
fay·zir DEM PL these {noun plural}
tsa·zir DEM that {noun} (singular)
tsay·zir DEM PL those {noun] (plural)

lì'uä sna'o

tìng zekwä touch (intentionally)
zìm feel
zìmtswo sense of touch
'ampi touch