fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

zize' (substantive (noun))

lì'upam (IPA): zi.ˈzɛʔ
'ìnglìsì: hellfire wasp
Magnivespa velox
aysna'o: fauna
tsim: Frommer (3. April 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·zize' DU dual / dual numbers
pxe·zize' TRI trial / trial number
ay·zize' PL plural
fì·zize' DEM these {noun} (singular)
fay·zize' DEM PL these {noun plural}
tsa·zize' DEM that {noun} (singular)
tsay·zize' DEM PL those {noun] (plural)