fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

txantxew (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tʼan.ˈtʼɛw
'ìnglìsì: maximum
tsim: (31 Oct 2012)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·tantxew DU dual / dual numbers
pxe·tantxew TRI trial / trial number
ay·tantxew PL plural
fì·txantxew DEM these {noun} (singular)
fay·tantxew DEM PL these {noun plural}
tsa·txantxew DEM that {noun} (singular)
tsay·tantxew DEM PL those {noun] (plural)