fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

vefya (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈvɛ.fja
'ìnglìsì: system
process
procedure
approach
tsim: Frommer (02 Oct 2012)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·vefya DU dual / dual numbers
pxe·vefya TRI trial / trial number
ay·vefya PL plural
fì·vefya DEM these {noun} (singular)
fay·vefya DEM PL these {noun plural}
tsa·vefya DEM that {noun} (singular)
tsay·vefya DEM PL those {noun] (plural)