fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

ve'o (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈvɛ.ʔo
'ìnglìsì: order (as opposed to disorder or chaos)
organization
tsim: Frommer (02 Oct 2012)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·ve'o DU dual / dual numbers
pxe·ve'o TRI trial / trial number
ay·ve'o PL plural
fì·ve'o DEM these {noun} (singular)
fay·ve'o DEM PL these {noun plural}
tsa·ve'o DEM that {noun} (singular)
tsay·ve'o DEM PL those {noun] (plural)