fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

rìn (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ɾɪn
'ìnglìsì: wood
aysna'o: environment
tsim: Frommer (22. Januar 2012)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·rìn DU dual / dual numbers
pxe·rìn TRI trial / trial number
ay·rìn PL plural
fì·rìn DEM these {noun} (singular)
fay·rìn DEM PL these {noun plural}
tsa·rìn DEM that {noun} (singular)
tsay·rìn DEM PL those {noun] (plural)