search for:

only exact match
search in:

rìn (substantive (noun))

pronunciation (IPA): ɾɪnplumps/d6b92681-3aa9-4237-8c3f-2b367ccf3bd6.mp3
English: wood
Topic groups: environment
source: Frommer (22. Januar 2012)
naviteri.org

affix examples

me·rìn DU dual / dual numbers
pxe·rìn TRI trial / trial number
ay·rìn PL plural
fì·rìn DEM this {noun} (singular)
fay·rìn DEM PL these {noun plural}
tsa·rìn DEM that {noun} (singular)
tsay·rìn DEM PL those {noun] (plural)