fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

atanzaw (substantive (noun))

lì'upam (IPA): a.ˈtan.zaw
'ìnglìsì: forked lightning
aysna'o: weather
tsim: Frommer (05 Jul 2012)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·atanzaw DU dual / dual numbers
pxe·atanzaw TRI trial / trial number
ay·atanzaw PL plural
fì·atanzaw DEM these {noun} (singular)
fay·atanzaw DEM PL these {noun plural}
tsa·tanzaw DEM that {noun} (singular)
tsay·atanzaw DEM PL those {noun] (plural)