fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

atanvi (substantive (noun))

lì'upam (IPA): a.ˈtan.vi
'ìnglìsì: ray
tsim: Frommers Blog (11. Juli 2010)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·atanvi DU dual / dual numbers
pxe·atanvi TRI trial / trial number
ay·atanvi PL plural
fì·atanvi DEM these {noun} (singular)
fay·atanvi DEM PL these {noun plural}
tsa·tanvi DEM that {noun} (singular)
tsay·atanvi DEM PL those {noun] (plural)