fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

säwìntxu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): sæ.wɪn.ˈtʼu
'ìnglìsì: showing
exhibition
tsim: Frommer (29. Feb 2012)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·säwìntxu DU dual / dual numbers
pxe·säwìntxu TRI trial / trial number
ay·säwìntxu PL plural
fì·säwìntxu DEM these {noun} (singular)
fay·säwìntxu DEM PL these {noun plural}
tsa·säwìntxu DEM that {noun} (singular)
tsay·säwìntxu DEM PL those {noun] (plural)