fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

säwem (substantive (noun))

lì'upam (IPA): sæ.ˈwɛm
'ìnglìsì: fight
aysna'o: battle / war
tsim: naviteri.org (20 Aug 2020)

hemlì'uviyä sìkenong

me·säwem DU dual / dual numbers
pxe·säwem TRI trial / trial number
ay·säwem PL plural
fì·säwem DEM these {noun} (singular)
fay·säwem DEM PL these {noun plural}
tsa·säwem DEM that {noun} (singular)
tsay·säwem DEM PL those {noun] (plural)