fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

hufwetsyìp (substantive (noun))

lì'upam (IPA): hu.ˈfwɛ.͡tsjɪp
'ìnglìsì: breeze
light wind
aysna'o: weather
tsim: Frommer (05. Mai 2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·hufwetsyìp DU dual / dual numbers
pxe·hufwetsyìp TRI trial / trial number
ay·hufwetsyìp PL plural
fì·hufwetsyìp DEM these {noun} (singular)
fay·hufwetsyìp DEM PL these {noun plural}
tsa·hufwetsyìp DEM that {noun} (singular)
tsay·hufwetsyìp DEM PL those {noun] (plural)