fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

kintrray (substantive (noun))

lì'upam (IPA): kin.trˌ.ˈaj
'ìnglìsì: next week
aysna'o: time / descriptions of time
tsim: Frommer (05. April 2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·hintrray DU dual / dual numbers
pxe·hintrray TRI trial / trial number
ay·hintrray PL plural
fì·kintrray DEM these {noun} (singular)
fay·hintrray DEM PL these {noun plural}
tsa·kintrray DEM that {noun} (singular)
tsay·hintrray DEM PL those {noun] (plural)