fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìspe'e (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.spɛ.ˈʔɛ
'ìnglìsì: capture
aysna'o: battle / war
tsim: Frommer (August 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìspe'e DU dual / dual numbers
pxe·sìspe'e TRI trial / trial number
ay·sìspe'e PL plural
fì·tìspe'e DEM these {noun} (singular)
fay·sìspe'e DEM PL these {noun plural}
tsa·tìspe'e DEM that {noun} (singular)
tsay·sìspe'e DEM PL those {noun] (plural)