fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

eampin (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈɛ.am.pin
'ìnglìsì: (the color) green
(the color) blue
aysna'o: colours
tsim: Frommer (26. August 2010)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·ampin DU dual / dual numbers
pxe·ampin TRI trial / trial number
ay·eampin PL plural
fì·eampin DEM these {noun} (singular)
fay·eampin DEM PL these {noun plural}
tsa·eampin DEM that {noun} (singular)
tsay·eampin DEM PL those {noun] (plural)