fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

flawkx (substantive (noun))

lì'upam (IPA): flawkʼ
'ìnglìsì: leather
aysna'o: clothing
tsim: Frommer (22. Januar 2012)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·flawkx DU dual / dual numbers
pxe·flawkx TRI trial / trial number
ay·flawkx PL plural
fì·flawkx DEM these {noun} (singular)
fay·flawkx DEM PL these {noun plural}
tsa·flawkx DEM that {noun} (singular)
tsay·flawkx DEM PL those {noun] (plural)