fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

ngampam (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈŋam.pam
'ìnglìsì: rhyme
tsim: Frommer (09. Januar 2012)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·ngampam DU dual / dual numbers
pxe·ngampam TRI trial / trial number
ay·ngampam PL plural
fì·ngampam DEM these {noun} (singular)
fay·ngampam DEM PL these {noun plural}
tsa·ngampam DEM that {noun} (singular)
tsay·ngampam DEM PL those {noun] (plural)