fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

ngam (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ŋam
'ìnglìsì: echo
tsim: Frommer (09. Januar 2012)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·ngam DU dual / dual numbers
pxe·ngam TRI trial / trial number
ay·ngam PL plural
fì·ngam DEM these {noun} (singular)
fay·ngam DEM PL these {noun plural}
tsa·ngam DEM that {noun} (singular)
tsay·ngam DEM PL those {noun] (plural)