fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

säplltxevi (substantive (noun))

lì'upam (IPA): sæ.plˌ.ˈtʼɛ.vi
'ìnglìsì: comment
tsim: Frommer (27.05.2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·säplltxevi DU dual / dual numbers
pxe·säplltxevi TRI trial / trial number
ay·säplltxevi PL plural
fì·säplltxevi DEM these {noun} (singular)
fay·säplltxevi DEM PL these {noun plural}
tsa·säplltxevi DEM that {noun} (singular)
tsay·säplltxevi DEM PL those {noun] (plural)