fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìfkeytok (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈfkɛj.tok
'ìnglìsì: state
condition
situation
tsim: Frommer (01.04.2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìfkeytok DU dual / dual numbers
pxe·sìfkeytok TRI trial / trial number
ay·sìfkeytok PL plural
fì·tìfkeytok DEM these {noun} (singular)
fay·sìfkeytok DEM PL these {noun plural}
tsa·tìfkeytok DEM that {noun} (singular)
tsay·sìfkeytok DEM PL those {noun] (plural)