fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

sä'o (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈsæ.ʔo
'ìnglìsì: tool
utensil
tsim: 31.01.2011
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sä'o DU dual / dual numbers
pxe·sä'o TRI trial / trial number
ay·sä'o PL plural
fì·sä'o DEM these {noun} (singular)
fay·sä'o DEM PL these {noun plural}
tsa·sä'o DEM that {noun} (singular)
tsay·sä'o DEM PL those {noun] (plural)