fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

pìwopx (substantive (noun))

lì'upam (IPA): pɪ.ˈwopʼ
'ìnglìsì: cloud
aysna'o: weather
tsim: Frommers Blog (26. Aug 2010)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·fìwopx DU dual / dual numbers
pxe·fìwopx TRI trial / trial number
ay·fìwopx PL plural
fì·pìwopx DEM these {noun} (singular)
fay·fìwopx DEM PL these {noun plural}
tsa·pìwopx DEM that {noun} (singular)
tsay·fìwopx DEM PL those {noun] (plural)