fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

kenten (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈkɛn.tɛn
'ìnglìsì: fan lizard
Fanisaurus pennatus
aysna'o: fauna
tsim: Frommers Blog (26. Aug 2010)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·henten DU dual / dual numbers
pxe·henten TRI trial / trial number
ay·henten PL plural
fì·kenten DEM these {noun} (singular)
fay·henten DEM PL these {noun plural}
tsa·kenten DEM that {noun} (singular)
tsay·henten DEM PL those {noun] (plural)