fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

ram (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ɾam
'ìnglìsì: mountain
aysna'o: geography
tsim: Frommers Blog (16. Juli 2010)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·ram DU dual / dual numbers
pxe·ram TRI trial / trial number
ay·ram PL plural
fì·ram DEM these {noun} (singular)
fay·ram DEM PL these {noun plural}
tsa·ram DEM that {noun} (singular)
tsay·ram DEM PL those {noun] (plural)