fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

fyeyntu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈfjɛjn.tu plumps/60a8cd39-a36d-4a91-9abd-974ff9c74d42.mp3
'ìnglìsì: adult person
aysna'o: sociology
tsim: Frommers Blog (16. Juli 2010)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·fyeyntu DU dual / dual numbers
pxe·fyeyntu TRI trial / trial number
ay·fyeyntu PL plural
fì·fyeyntu DEM these {noun} (singular)
fay·fyeyntu DEM PL these {noun plural}
tsa·fyeyntu DEM that {noun} (singular)
tsay·fyeyntu DEM PL those {noun] (plural)