fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

sreton'ong (substantive (noun))

lì'upam (IPA): sɾɛ.ton.ˈʔoŋ plumps/6ee5a43d-7bc0-42be-8c9c-1ae9cd4e8a0c.mp3
'ìnglìsì: dusk
evening before sunset
aysna'o: time / descriptions of time
tsim: Frommer (18. Juni 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sreton'ong DU dual / dual numbers
pxe·sreton'ong TRI trial / trial number
ay·sreton'ong PL plural
fì·sreton'ong DEM these {noun} (singular)
fay·sreton'ong DEM PL these {noun plural}
tsa·sreton'ong DEM that {noun} (singular)
tsay·sreton'ong DEM PL those {noun] (plural)