fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

sresrr'ong (substantive (noun))

lì'upam (IPA): sɾɛ.srˌ.ˈʔoŋ
'ìnglìsì: before dawn
aysna'o: time / descriptions of time
tsim: Frommer (18. Juni 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sresrr'ong DU dual / dual numbers
pxe·sresrr'ong TRI trial / trial number
ay·sresrr'ong PL plural
fì·sresrr'ong DEM these {noun} (singular)
fay·sresrr'ong DEM PL these {noun plural}
tsa·sresrr'ong DEM that {noun} (singular)
tsay·sresrr'ong DEM PL those {noun] (plural)