fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

reltseotu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈɾɛl.͡tsɛ.o.tu
'ìnglìsì: artist
aysna'o: art
tsim: Taronyu's Dictionary 9.665 < Frommer

hemlì'uviyä sìkenong

me·reltseotu DU dual / dual numbers
pxe·reltseotu TRI trial / trial number
ay·reltseotu PL plural
fì·reltseotu DEM these {noun} (singular)
fay·reltseotu DEM PL these {noun plural}
tsa·reltseotu DEM that {noun} (singular)
tsay·reltseotu DEM PL those {noun] (plural)