fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

reltseo (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈɾɛl.͡tsɛ.o
'ìnglìsì: visual art
aysna'o: art
tsim: Taronyu's Dictionary 9.665 < Frommer

hemlì'uviyä sìkenong

me·reltseo DU dual / dual numbers
pxe·reltseo TRI trial / trial number
ay·reltseo PL plural
fì·reltseo DEM these {noun} (singular)
fay·reltseo DEM PL these {noun plural}
tsa·reltseo DEM that {noun} (singular)
tsay·reltseo DEM PL those {noun] (plural)