fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

pewn (substantive (noun))

lì'upam (IPA): pɛwn plumps/5220b024-ae9f-496f-90b7-2cf14255a707.mp3
'ìnglìsì: neck
aysna'o: anatomy / body parts
tsim: Taronyu's Dictionary 9.64 < Frommer

hemlì'uviyä sìkenong

me·fewn DU dual / dual numbers
pxe·fewn TRI trial / trial number
ay·fewn PL plural
fì·pewn DEM these {noun} (singular)
fay·fewn DEM PL these {noun plural}
tsa·pewn DEM that {noun} (singular)
tsay·fewn DEM PL those {noun] (plural)