fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

nekll (adverb)

lì'upam (IPA): nɛ.ˈklˌ
'ìnglìsì: down (direction)
aysna'o: places / place descriptions
tsim: Taronyu's Dictionary 9.53 < Frommer