fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìvawm (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈvawm plumps/f33b4394-27ae-4c98-8bab-52a737dfd00f.mp3
'ìnglìsì: darkness
tsim: Frommer (18. Mai 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìvawm DU dual / dual numbers
pxe·sìvawm TRI trial / trial number
ay·sìvawm PL plural
fì·tìvawm DEM these {noun} (singular)
fay·sìvawm DEM PL these {noun plural}
tsa·tìvawm DEM that {noun} (singular)
tsay·sìvawm DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong