fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

key (substantive (noun))

lì'upam (IPA): kɛj
'ìnglìsì: face
aysna'o: anatomy / body parts
tsim: Taronyu's Dictionary 9.64 < Frommer

hemlì'uviyä sìkenong

me·hey DU dual / dual numbers
pxe·hey TRI trial / trial number
ay·hey PL plural
fì·key DEM these {noun} (singular)
fay·hey DEM PL these {noun plural}
tsa·key DEM that {noun} (singular)
tsay·hey DEM PL those {noun] (plural)