fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

hawng (substantive (noun))

lì'upam (IPA): hawŋ
'ìnglìsì: overabundance
tsim: Frommer (16. April 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·hawng DU dual / dual numbers
pxe·hawng TRI trial / trial number
ay·hawng PL plural
fì·hawng DEM these {noun} (singular)
fay·hawng DEM PL these {noun plural}
tsa·hawng DEM that {noun} (singular)
tsay·hawng DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong