fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

spxam (substantive (noun))

lì'upam (IPA): spʼam
'ìnglìsì: mushroom
fungus
aysna'o: environment flora
tsim: Frommer (3. April 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·spxam DU dual / dual numbers
pxe·spxam TRI trial / trial number
ay·spxam PL plural
fì·spxam DEM these {noun} (singular)
fay·spxam DEM PL these {noun plural}
tsa·spxam DEM that {noun} (singular)
tsay·spxam DEM PL those {noun] (plural)