fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

yawr (substantive (noun))

lì'upam (IPA): jawɾ 
'ìnglìsì: feather
aysna'o: anatomy / body parts fauna
tsim: naviteri.org (30 Sep 2023)

hemlì'uviyä sìkenong

me·yawr DU dual / dual numbers
pxe·yawr TRI trial / trial number
ay·yawr PL plural
fì·yawr DEM these {noun} (singular)
fay·yawr DEM PL these {noun plural}
tsa·yawr DEM that {noun} (singular)
tsay·yawr DEM PL those {noun] (plural)