fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tukru (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tuk.ˈɾu
'ìnglìsì: spear
aysna'o: battle / war weapons / hunt
tsim: ASG (2009)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sukru DU dual / dual numbers
pxe·sukru TRI trial / trial number
ay·sukru PL plural
fì·tukru DEM these {noun} (singular)
fay·sukru DEM PL these {noun plural}
tsa·tukru DEM that {noun} (singular)
tsay·sukru DEM PL those {noun] (plural)