fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

pxuntil (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈpʼun.til
'ìnglìsì: elbow
aysna'o: anatomy / body parts
tsim: ASG (2009)

hemlì'uviyä sìkenong

me·puntil DU dual / dual numbers
pxe·puntil TRI trial / trial number
ay·puntil PL plural
fì·pxuntil DEM these {noun} (singular)
fay·puntil DEM PL these {noun plural}
tsa·pxuntil DEM that {noun} (singular)
tsay·puntil DEM PL those {noun] (plural)