fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

pxun (substantive (noun))

lì'upam (IPA): pʼun
'ìnglìsì: arm
aysna'o: anatomy / body parts
tsim: ASG (2009)

hemlì'uviyä sìkenong

me·pun DU dual / dual numbers
pxe·pun TRI trial / trial number
ay·pun PL plural
fì·pxun DEM these {noun} (singular)
fay·pun DEM PL these {noun plural}
tsa·pxun DEM that {noun} (singular)
tsay·pun DEM PL those {noun] (plural)