fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

ngawng (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ŋawŋ
'ìnglìsì: worm
aysna'o: fauna
tsim: ASG

hemlì'uviyä sìkenong

me·ngawng DU dual / dual numbers
pxe·ngawng TRI trial / trial number
ay·ngawng PL plural
fì·ngawng DEM these {noun} (singular)
fay·ngawng DEM PL these {noun plural}
tsa·ngawng DEM that {noun} (singular)
tsay·ngawng DEM PL those {noun] (plural)