fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

lewng (substantive (noun))

lì'upam (IPA): lɛwŋ
'ìnglìsì: shame
tsim: naviteri.org (30 Sept 2021)

hemlì'uviyä sìkenong

me·lewng DU dual / dual numbers
pxe·lewng TRI trial / trial number
ay·lewng PL plural
fì·lewng DEM these {noun} (singular)
fay·lewng DEM PL these {noun plural}
tsa·lewng DEM that {noun} (singular)
tsay·lewng DEM PL those {noun] (plural)