fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

kìte'e (substantive (noun))

lì'upam (IPA): kɪ.tɛ.ˈʔɛ
'ìnglìsì: service
tsim: ASG

hemlì'uviyä sìkenong

me·hìte'e DU dual / dual numbers
pxe·hìte'e TRI trial / trial number
ay·hìte'e PL plural
fì·kìte'e DEM these {noun} (singular)
fay·hìte'e DEM PL these {noun plural}
tsa·kìte'e DEM that {noun} (singular)
tsay·hìte'e DEM PL those {noun] (plural)