fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

kìng (substantive (noun))

lì'upam (IPA): kɪŋ
'ìnglìsì: thread
tsim: ASG

hemlì'uviyä sìkenong

me·hìng DU dual / dual numbers
pxe·hìng TRI trial / trial number
ay·hìng PL plural
fì·kìng DEM these {noun} (singular)
fay·hìng DEM PL these {noun plural}
tsa·kìng DEM that {noun} (singular)
tsay·hìng DEM PL those {noun] (plural)